ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 ก.ค. 66 เวลา 15:58 น. 3,392 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสารีนา ยีมาแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและนายเรวัฒน์ รินวงษ์ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมอบรมส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำหรับนักเรียน) หลักสูตร “Digital Skills For Future Youth Camp” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29–31 กรกฎาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา