โครงการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
31 ส.ค. 66 เวลา 09:35 น. 130 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 117/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนอัตเตาฮีดวิทยานุสรณ์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส