นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนิรันดรวิทยา อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
14 ก.ย. 66 เวลา 14:31 น. 124 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนนิรันดรวิทยา อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส