นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
14 ก.ย. 66 เวลา 16:29 น. 1,551 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส