โครงการเพิ่มประสิทธิภารการบริหารจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่1 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
27 ก.ย. 66 เวลา 11:28 น. 447 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 และ วันที่ 24 กันยายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมพบปะ เยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภารการบริหารจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่1 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ รุ่นที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส