การประชุมราชการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) และรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
20 พ.ย. 66 เวลา 10:57 น. 2,068 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสารีนา ยีมาแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวสุธาสินี โกศัยพัฒน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมราชการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) และรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร