หัวหน้างานอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
30 ม.ค. 67 เวลา 09:46 น. 388 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่  30  มกราคม  2567  เวลา 09.30 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวเมธาพร  ไชยรัตน์ นักจัดการงานทัวไปชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล(ใหญ่) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุม