ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
14 ก.พ. 67 เวลา 16:36 น. 325 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชาว์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 16/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2566 จังหวัดนราธิวาส ระดับศูนย์สอบ มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินฯ ณ โรงเรียนดาราวิทยา  โรงเรียนอัลเราะห์มานวิทยา อำเภอระแงะ และโรงเรียนอิบตีดาวิทยา  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาจำนวนทั้งหมด  58 โรง และโรงเรียนที่ประสงค์รับการประเมินฯ    จำนวน 55 โรง คิดเป็นร้อยละ 94.83