หัวหน้ากลุ่มงานร่วมรับฟังการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รายบุคคลของบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
22 ก.พ. 67 เวลา 14:51 น. 403 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่  22  กุมภาพันธ์  2567  เวลา 14.00 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานดำเนินการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รายบุคคลของบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดให้นำเสนองานที่ดีเด่นของตนเองทุกวันพฤหัสบดีของแต่จะสับปดาห์ โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการนำเสนอดังกล่าว ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส