ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
4 มี.ค. 67 เวลา 14:18 น. 340 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชาว์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 16/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2566 จังหวัดนราธิวาส ระดับศูนย์สอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร และโรงเรียนบัยตุลอูลามาอ์ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส