โครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 (ฉบับ พ.ศ.256...)
4 มี.ค. 67 เวลา 14:22 น. 347 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายสะการิยา  แวโซะ ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 (ฉบับ พ.ศ.256...) ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567    ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา