การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้การประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน
14 พ.ค. 67 เวลา 15:07 น. 20 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวซูรียานี  อูเซ็ง กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้การประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบ Zoom Meeting ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน