ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565
31 ม.ค. 66 เวลา 18:56 น. 414 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายเชาว์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้าน  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินฯ ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ อำเภอสุไหงปาดี และโรงเรียนบุณยลาภนฤมิต อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส