โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่๑ อบรมเชิงปฏิบัติการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน (การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แนวคิด Active Learning)
16 มี.ค. 66 เวลา 11:55 น. 408 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่๑ อบรมเชิงปฏิบัติการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน (การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แนวคิด Active Learning) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ๒ รูปแบบ คือ แบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์