ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 มี.ค. 66 เวลา 09:46 น. 2,130 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและคณะ  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานเดิม และปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติราชการให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมทุกงานบริการ มีความคล่องตัว สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน