การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมวิชาการปีที่ 5 นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
26 มี.ค. 66 เวลา 21:54 น. 3,651 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 26 มีนาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมวิชาการปีที่ 5 นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการสอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ วิชาชีววิทยา ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 และวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ ณ สนามสอบโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ผลการดำเนินงานจัดสอบเป็นไปตามระเบียบและการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย