กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกา...

2023-01-11 11:43:24

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล...

2023-01-10 16:25:33

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด...

2023-01-09 14:00:03

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ โดยวิธีคัดเลือก

...
2022-12-21 17:24:23

ประะกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน โดยวิธีคัดเลือก

...
2022-12-20 16:05:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ(ชั้นที่ ๒ )

...
2022-12-16 13:35:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ โดยวิธีการคัดเลือก

2022-12-16 12:41:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างสิ่งประกอบอาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร

...
2022-12-16 12:40:56

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส กิ...

2022-11-28 17:48:01

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก...

2022-11-24 14:33:37

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

...
2022-11-24 12:49:14

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงา...

2022-11-24 10:56:00
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province