หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-07 10:04:08 Share on Line

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดการคัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์นี้ และหมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5608 โทรสาร 0 2298 5860

2566

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province