หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-07 10:12:09 Share on Line

(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565

หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 เนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจำนวน 2 หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1. เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

2. เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยให้โรงเรียนเอกชนในระบบนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้จัดทำพ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province