หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ​เสริมสร้าง​ความเข้มแข็ง​และความ​จงรักภักดี​ต่อสถาบันชาติ ​ศาสนา​ พระมหากษัตริย์​ ของสถานศึกษาเอกชนในเขต​พัฒนา​เฉพาะกิจ​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2021-04-05 09:22:33 Share on Line

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์​ สะอา​ ผู้อำน​วยการสำนัก​งานการศึกษ​าเอกชนจัง​หวัดยะลา ​รักษา​การในตำแหน่ง​ผู้อำน​วยการสำนัก​งานการศึกษ​าเอกชนจัง​หวัดนราธิวาส​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ​เสริมสร้าง​ความเข้มแข็ง​และความ​จงรักภักดี​ต่อสถาบันชาติ ​ศาสนา​ พระมหากษัตริย์​ ของสถานศึกษาเอกชนในเขต​พัฒนา​เฉพาะกิจ​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ กิจกรรมที่ 3 เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมเยาวชนแกนนําจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติผ่านกิจกรรมเยาวชนแกนนําจิต อาสาทําความดีด้วยหัวใจ

๒) เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แก่นักเรียนโรงเรียน เอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 260 คน มีระยะเวลาในการจัด กิจกรรม จํานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อําเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิต อาสาพระราชทาน ภาค ๔ ในการอํานวยความสะดวกจัดหาและส่งมอบเครื่องแบบจิตอาสา พระราชทาน และได้รับเกียรติจาก

๑. อาจารย์วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๒. คณะวิทยากรจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่ ๔๖

๓. ตัวแทนวิทยากรจากศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรม

ในช่วงบ่ายของมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจิตอาสา 6 พื้นที่ ฝึกกระบวนการจริง พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานจิตอาสา ได้แก่

1. มัสยิดกลางปัตตานี

2.วัดตานีสโมสร

3.ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว

4.มัสยิดปากีสถาน

5.วัดนิกรชนาราม

6.มัสยิดรายอฟาตอนี


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province