หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเยาวชนต้นกล้าในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2021-04-05 09:31:49 Share on Line

วันที่ 3 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์​ สะอา​ ผู้อำน​วยการสำนัก​งานการศึกษ​าเอกชนจัง​หวัดยะลา ​รักษา​การในตำแหน่ง​ผู้อำน​วยการสำนัก​งานการศึกษ​าเอกชนจัง​หวัดนราธิวาส​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเยาวชนต้นกล้าในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

สำหรับการจัดโครงการพัฒนาเยาวชนต้นกล้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์พัฒนาแนวคิดและนำไปเสริมสร้างความคิด และวิถีชีวิตในจังหวัดใช้แดนภาคใต้

๒) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเดียวกัน เเละเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างครอบครัวในการร่วมพัฒนาวิถีชีวิตที่สงบสุขสมานฉันท์ต่อไป

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือผู้เรียนและครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิ(ตาดีกา) จำนวนทั้งสิ้น 260 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อําเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province