แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหาหษัตริย์ ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562