อบรมครูผู้สอนโรงเรียนปลายทางเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุม กระตุ้นนักเรียน และบริหารจัดการระหว่างทำการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน รุ่นที่ ๑
24 ก.ค. 66 เวลา 13:23 น. 3,267 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเรวัฒน์ รินวงษ์ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมอบรมครูผู้สอนโรงเรียนปลายทางเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุม กระตุ้นนักเรียน และบริหารจัดการระหว่างทำการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา