นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
18 ก.ย. 66 เวลา 15:39 น. 1,440 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส