นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
18 ก.ย. 66 เวลา 16:09 น. 15 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส