โครงการเพิ่มประสิทธิภารการบริหารจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่1 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
19 ก.ย. 66 เวลา 13:40 น. 993 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมพบปะ เยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภารการบริหารจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่1 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส