โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่๑ อบรมเชิงปฏิบัติการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน (การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามแนวคิด Active Learning) รุ่นที่ ๒
18 มี.ค. 66 เวลา 16:05 น. 4,169 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่๑ อบรมเชิงปฏิบัติการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน (การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามแนวคิด Active Learning)รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา