ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
26 พ.ค. 66 เวลา 13:40 น. 272 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายชาคริต มะยาแมง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามออเรียลทอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา