ประชุมเพื่อยกร่างรายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 ก.ค. 66 เวลา 15:18 น. 2,663 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสมปรารถนา  เสนาบวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวสารีนา  ยีมาแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อยกร่างรายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมบลูเวฟ โฮเทล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางปรานีย์  คุณธรรมดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม