หมวด
ค้นพบ 63 รายการ

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ดู: 2,836 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2557 (ดู: 2,833 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 (ดู: 2,502 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563 (ดู: 2,620 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 (ดู: 2,502 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 (ดู: 2,496 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ดู: 2,499 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ดู: 2,497 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ดู: 2,495 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 (ดู: 2,488 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยผู้ช่วยครูในโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพิการ พ.ศ.2565 (ดู: 2,024 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 (ดู: 2,122 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ดู: 2,203 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 (ดู: 2,023 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ดู: 2,035 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 (ดู: 2,025 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ดู: 2,021 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2549 (ดู: 2,024 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 (ดู: 2,023 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ.2562 (ดู: 2,024 ครั้ง)